Fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser for deg som elev.

Hva regnes som fusk og plagiat?

Eksempler på fusk er å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeid med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat.

Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå hvis du har misforstått hvordan kilder skal brukes. For å unngå plagiering og fusk er det viktig at du lærer deg riktig kildebruk.

Regler for fusk og plagiat

Reglene for fusk og plagiat er knyttet til forskriften til opplæringslovas punkter om vurdering, ordensreglement for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger for sensorer om kildebruk.

Presiseringene og de veiledende prosentrammene under skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere ved å gi enhetlig praksis.

 

Definisjon

Reaksjon

Reaksjoner ved fusk, plagiat og dårlig kildebruk

Fusk 1

Ulovlige hjelpemidler

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut ifra oppgitte regler på aktuell prøve, arbeid, inn­levering m.m.).

Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre eller at andre fysisk har hjulpet til med oppgaven uten at det var spesifikt tillatt.

 1. Atferdsanmerkning (jf. ordensreglementet punkt 2.2.2)
   
 2. IV på prøve/arbeid/ innlevering (forskriften § 3.2 og 3.3.)
   
 3. Varsel om fare for nedsatt atferds­karakter sendes av kontaktlærer.

Fusk 2

Du har fått hjelp av andre til å løse oppgaven.

Hele eller i praksis hele vurderingsmaterialet/ arbeidet er laget av en annen.

 1. Atferdsanmerkning (jf. ordensreglementet punkt 2.2.2)
   
 2. IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egen­produsert innhold, vurderes arbeidet til lav måloppnåelse (normalt karakter 1) (forskriften § 3.4. samt Udirs egne retningslinjer for sensur).
   
 3. Varsel om fare for nedsatt adferdskarakter sendes av kontaktlærer

Plagiat

Store deler (over 50 %) av skriftlig eller praktisk arbeid er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte. 

Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt.

1 eller IV: Avhengig av om det er noe som tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes 1 eller IV på oppgaven.

 

Dårlig kildebruk eventuelt mindre deler plagiert

Vesentlige deler av besvarelsen/arbeidet (20-50 %) er tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser.

 1. Vg1; første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser (forskriften § 3.2)
  Ellers:
   
 2. Resten av oppgaven vurderes ut fra oppgaven og kriteriene som «delvis besvart» (ref. Udir ).

Under 20 % av besvarelsen/arbeidet er helt tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser.

Dette punktet anses som en del av opplæringen i god kildebruk

 1. Alle, i termin 1, første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser (forskriften § 3.2).
  Ellers:
   
 2. Oppgaven vurderes ut ifra oppgaven og kriteriene (ref. Udir). Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse etter forskriften § 3.4 og den aktuelle læreplanen.