Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan for godt skolemiljø

Gjøvik videregående skole legger stor vekt på at elevene skal trives og ha et godt læringsmiljø. Skolen har nulltoleranse for krenkende adferd.

1. Mål for skolens arbeid mot krenkende atferd, diskriminering, vold og rasisme

Med utgangspunkt i kapittel 9a i opplæringslova:

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”

Mål for skolens arbeid på dette området:

Gjøvik videregående skole skal være en skole der elevene trives. Krenkende atferd som *mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l., fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke (skolen praktiserer nulltoleranse).

*Mobbing er når en person gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (fysiske/verbale) av en eller flere personer.

2. Forebygging

 • Overgangsskjemaer og annen elevinformasjon fra grunnskolen brukes i den grad skolen mottar slike.
 • Rektor tar opp i sin tale ved skolestart at skolen ikke aksepterer grov språkbruk, hærverk og krenkende atferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering og vold.
 • Presentasjon av elevene i basisgruppe/klasse gjennom ulike aktiviteter.
 • Det utarbeides regler for sosial omgang etc. (tema: godt skole- og læringsmiljø). I skolens Vg1-klasser gjennomføres et opplegg med elevmentorer og "Drømmeklassen".
 • Bli-kjent-elevskjema (informasjonsskjema til kontaktlærer) fylles ut av alle nye elever.
 • Ordensreglement og plan for et godt skolemiljø gjennomgås i klassene.
 • Omvisning og "bli-kjent"- løype.
 • Trivselsundersøkelse gjennomføres i alle Vg1-klasser og alle nye Vg2-klasser tidlig i skoleåret.
 • Skolen har miljøarbeider som er aktivt til stede i skolemiljøet (mest i kantina, men også på skolens uteområder), og miljøtjenesten holder spesielt øye med utsatte elever.
 • 2-3 personer fra skoleledelsen er til stede i kantina hver dag i "midtbeltet" (pausetid for elevene)
 • Sosiale arrangementer gjennom hele året, blant annet: frokostsamlinger 3 ganger per uke, ukentlig ettermiddagssamling med varm mat og sosiale aktiviteter, ballturneringer, sjakkturnering, jam i kantina, huskonserter og -teater, samt jule- og sommeravslutning hvor skolen sponser servering.
 • Elevmentorer (Drømmeskolen) som arbeider for miljøskapende tiltak for medelever (for eksempel velkomstarrangement for Vg1-elever og juleverksted).
 • "Vil trives-grupper" - samtalegrupper ved sosialpedagogisk tjeneste (helserådgiver/miljøarbeider).
 • Møter med russen om russereglement for å avklare hva som er akseptabel atferd i russetida.
 • Årlig gjennomføring av skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykiske problemer og lidelser) i alle Vg1-klasser på skolen.
 • "Foredrag" ved forebyggende tjeneste ved Gjøvikpolitiet i enkeltklasser eller som fellestilbud for flere klasser (med temaer som mobbing, nettvett, doping).
 • Forebyggende samarbeid gjennom elevtjenesten med andre etater i Gjøvik: SLT (samordnet kriminalitetsforebyggende tiltak) og Ungdomsforum.
 • Forum-/dialogteater om aktuelle holdningsskapende temaer laget og gjennomført av skolens dramaelever for medelever ved skolen.
 • Temaet godt skolemiljø diskuteres i elevråd og basisgrupper.
 • Elevrådet skal jevnlig ha fokus på krenkende atferd.

Skolen sikrer at det forebyggende arbeidet skjer regelmessig og systematisk blant annet gjennom et årshjul for holdningsskapende arbeid og en aktivitetsplan (jf. opplæringslova § 9a-4).

Evaluering av aktivitetene i årshjulet og aktivitetsplanen gjennomføres årlig innen skoleslutt i de to utvalgene som står ansvarlig for aktivitetene. Ansvar: Avdelingsleder med lederansvar for utvalgene

3. Avdekking

På systemnivå:

 • Trivselsundersøkelse i alle Vg1-klasser og alle nye Vg2-klasser tidlig i skoleåret.
  Resultatet presenteres både i basisgruppemøter og på foreldremøter.
 • Elevundersøkelsen med kartlegging/oppfølging av trivsel og krenkende atferd gjennomføres i høsthalvåret.

Når resultatene av elevundersøkelsen foreligger, brytes resultatene ned på den enkelte avdeling/trinn/klasse. Der resultatene viser at det er behov for en nærmere gjennomgang, tar ledelsen initiativ til drøfting av resultatene med tillitselever, evt. verneombud, kontaktlærer(e) og avdelingsleder. Basert på det som kommer frem i denne dialogen, vil det eventuelt bli satt inn tiltak/videre oppfølging.

På individnivå:

Ved mistanke om krenkende atferd/mobbing:

 • Alle skolens ansatte har plikt til å varsle om og eventuelt gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handling. Elever har også varslingsplikt. Elever varsler kontaktlæreren, elevtjenesten eller skolens ledelse. Ansatte skal alltid varsle skoleledelsen etter følgende rutine:
  - Lærere og assistenter: Elevens avdelingsleder → rektor → elevtjeneste
  - Service- og driftspersonale: Økonomi- og driftsleder → rektor →  elevtjeneste
 • Kontaktlærer innkaller raskt til møte hvor mistanken diskuteres med øvrige lærere i klassen og ber dem være oppmerksomme (alternativt varsles klassens lærere muntlig eller skriftlig).
 • Kontaktlærer snakker med den eleven man mistenker at blir utsatt for krenkende atferd / blir mobbet.
 • Kontaktlærer snakker med tillitselev og eventuelt klassens verneombud. Trivsel og et godt og trygt klassemiljø settes i fokus og tas opp i basisgrupper/klassen.
 • Kontaktlærer og faglærere vurderer gruppesammensetninger og muligheter for bedre organisering og oppfølging.

Når krenkende atferd/mobbing er oppdaget/bekreftet:

 • Det skal alltid reageres, og skoleledelsen skal varsles. Dette skal skje så raskt som mulig. Varslingen skjer etter følgende rutine:
  - Lærere og assistenter: Elevens avdelingsleder → rektor → elevtjeneste
  - Service- og driftspersonale: Økonomi- og driftsleder → rektor → elevtjeneste
 • Klassens lærere blir informert.
 • Eleven som utsettes for krenkende atferd/mobbing får oppfølging.

Elevens oppfølging skal dokumenteres.

 • Kontaktlærer og avdelingsleder (eventuelt også representant fra elevtjenesten) skal gjennomføre samtaler med mobber(e) og mobbeoffer.
 • Foresatte for begge parter kontaktes (dersom elev(er) er under 18 år), og skolen innkaller til møte. Har mobbingen ført til personskade, fysisk og/eller psykisk (herunder tekstmeldinger/internettmisbruk), eller ødeleggelse av eiendeler til den forulempede, vurderes kontakt med politiet.
 • Ved straffbare handlinger blir eleven (eventuelt med foresatte) orientert om muligheten for politianmeldelse.

Når en elev eller foresatte ber om tiltak knyttet til skolemiljøet (§ 9a-3, 3. ledd):

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant mot krenkjande atferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Elever/foresatte kan klage på vedtak/manglende vedtak/at tiltak ikke blir fulgt opp av skolen.

Eleven/foresatte skal informeres om at det kan forventes et enkeltvedtak som resultat av henvendelsen. Ansvar: Den i ledelsen som får henvendelsen (avdelingsleder /rektor).

I særskilte tilfeller kan skolen også fatte enkeltvedtak i enkeltsaker som er av inngripende karakter og bestemmende for elevens rettigheter eller plikter uten at det foreligger en henvendelse om tiltak.

Skolens reaksjon overfor elever som utfører krenkende handlinger:

 • Reaksjoner hjemlet i ordensreglementet for de videregående skolene i Oppland brukes (kap. 3.2 og 3.3).
 • Elever som blir tatt i krenkende handlinger og mobbing, bortvises fra skolen av rektor (1-5 dager).
 • Lovbrudd anmeldes til politiet.

Rutiner for å sørge for at de ansatte blir kjent med skolemiljøarbeidet og utfører sine plikter:

 • Tiltaksplan blir delt ut/gjennomgått ved skolestart.
 • På skolens kontaktlærermøter er klassemiljø og nulltoleranse av krenkende atferd sentrale temaer.
 • Avdelingsleder tar opp skolemiljøet til jevnlig drøfting på avdelingsmøtene.

Hvis ansatte gjør seg skyld i krenkende handlinger overfor elever, behandles dette i tråd med bestemmelser for behandling av personalsaker.

Rutiner for involvering av elevene og skolens råd og utvalg:

 • Tiltaksplanen skal leses av elever og foresatte.
 • Det settes av en basistime tidlig i skoleåret for gjennomgang av planen og drøfting av hva et trygt og godt skolemiljø innebærer.
 • Skolemiljøutvalget har møteplan med minst 5 møter per år der elevenes psykososiale miljø er hovedtema.
 • 2 elevrepresentanter møter fast i skolens arbeidsmiljøutvalg som har møteplan med minst 5 møter per år.
 • Rektor har kontaktmøter med elevrådsstyret der skolemiljøet skal være tema.
 • Skolen har et aktivitetsutvalg og en helse- og holdningsfremmende gruppe som utarbeider årshjul for trivsels- og forebyggende arbeid. Disse to utvalgene følger opp at de planlagte aktivitetene gjennomføres i løpet av skoleåret.

Rutiner for involvering av elevenes foresatte

 • Elevenes skolemiljø er et fast innslag på skolens foreldremøter.
 • Trivselsundersøkelsen (som foretas tidlig høst) presenteres på foreldremøter i nye klasser.
Sist oppdatert 25.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering