Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan for godt skolemiljø

Gjøvik videregående skole legger stor vekt på at elevene skal trives og ha et godt læringsmiljø. Skolen har nulltoleranse for krenkende adferd.

1. Mål for skolens arbeid mot krenkende atferd, diskriminering, vold og rasisme

Med utgangspunkt i kapittel 9a i opplæringslova:

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”

Mål for skolens arbeid på dette området:

Gjøvik videregående skole skal være en skole der elevene trives. Krenkende atferd som *mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l., fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke (skolen praktiserer nulltoleranse).

*Mobbing er når en person gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (fysiske/verbale) av en eller flere personer.

2. Forebygging

 • Overgangsskjemaer og annen elevinformasjon fra grunnskolen brukes i den grad skolen mottar slike.
 • Rektor tar opp i sin tale ved skolestart at skolen ikke aksepterer grov språkbruk, hærverk og krenkende atferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering og vold.
 • Presentasjon av elevene i basisgruppe/klasse gjennom ulike aktiviteter.
 • Det utarbeides regler for sosial omgang etc. (tema: godt skole- og læringsmiljø). I skolens Vg1-klasser gjennomføres et opplegg med elevmentorer og "Drømmeklassen".
 • Bli-kjent-elevskjema (informasjonsskjema til kontaktlærer) fylles ut av alle nye elever.
 • Ordensreglement og plan for et godt skolemiljø gjennomgås i klassene.
 • Omvisning og "bli-kjent"- løype.
 • Trivselsundersøkelse gjennomføres i alle Vg1-klasser og alle nye Vg2-klasser tidlig i skoleåret.
 • Skolen har miljøarbeider som er aktivt til stede i skolemiljøet (mest i kantina, men også på skolens uteområder), og miljøtjenesten holder spesielt øye med utsatte elever.
 • 2-3 personer fra skoleledelsen er til stede i kantina hver dag i "midtbeltet" (pausetid for elevene)
 • Sosiale arrangementer gjennom hele året, blant annet: frokostsamlinger 3 ganger per uke, ukentlig ettermiddagssamling med varm mat og sosiale aktiviteter, ballturneringer, sjakkturnering, jam i kantina, huskonserter og -teater, samt jule- og sommeravslutning hvor skolen sponser servering.
 • Elevmentorer (Drømmeskolen) som arbeider for miljøskapende tiltak for medelever (for eksempel velkomstarrangement for Vg1-elever og juleverksted).
 • "Vil trives-grupper" - samtalegrupper ved sosialpedagogisk tjeneste (helserådgiver/miljøarbeider).
 • Møter med russen om russereglement for å avklare hva som er akseptabel atferd i russetida.
 • Årlig gjennomføring av skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykiske problemer og lidelser) i alle Vg1-klasser på skolen.
 • "Foredrag" ved forebyggende tjeneste ved Gjøvikpolitiet i enkeltklasser eller som fellestilbud for flere klasser (med temaer som mobbing, nettvett, doping).
 • Forebyggende samarbeid gjennom elevtjenesten med andre etater i Gjøvik: SLT (samordnet kriminalitetsforebyggende tiltak) og Ungdomsforum.
 • Forum-/dialogteater om aktuelle holdningsskapende temaer laget og gjennomført av skolens dramaelever for medelever ved skolen.
 • Temaet godt skolemiljø diskuteres i elevråd og basisgrupper.
 • Elevrådet skal jevnlig ha fokus på krenkende atferd.

Skolen sikrer at det forebyggende arbeidet skjer regelmessig og systematisk blant annet gjennom et årshjul for holdningsskapende arbeid og en aktivitetsplan (jf. opplæringslova § 9a-4).

Evaluering av aktivitetene i årshjulet og aktivitetsplanen gjennomføres årlig innen skoleslutt i de to utvalgene som står ansvarlig for aktivitetene. Ansvar: Avdelingsleder med lederansvar for utvalgene

3. Avdekking

På systemnivå:

 • Trivselsundersøkelse i alle Vg1-klasser og alle nye Vg2-klasser tidlig i skoleåret.